Pool [1PCT] 1 Percent Pool

权益池ID: pool1m80jrruqnynpuqvmm5cyhxjqy2q8pnnpyu40sd02z0gkzehqxua (散列: d9df218f8099261e019bdd304b9a40228070ce61272af835ea13d161)

Independent Pool with 1 percent fee.

名字
1 Percent Pool
权益池代码
1PCT
网站
饱和度
0%
0% 饱和度
现质押量
3.24k
已激活质押量
53.27k
已声明 担保额
50.00k
已激活担保额
3.24k
可变费用
1%
固定费用
340
最近收益率
0%
终生收益率
0%
纪元区块量
0
预计纪元区块量
0.1
终生区块量
1
终生运气
10.8%
创造于
6.3.2021
质押用户量
2
担保额杠杆率
0.1

权益池业绩

精选权益池: